Csoportok

Az Ezüstfenyő óvoda már sok-sok éve várja szeretettel a "csemetéket". Gondozzuk, óvjuk őket, figyelemmel kísérjük növekedésüket, fejlődésüket. Olyan környezetet teremtünk számukra, amely gazdag élményekben, lehetőségekben, és biztonságot nyújt.

Gyermekeink mindegyike megtalálja a helyét nálunk és szinte észrevétlenül válik iskolaéretté. A művészeti nevelés útján - amire programunk épül - számtalan kincs birtokosai lehetnek gyermekeink, hiszen a zene, a mese-vers, kreatív kézműveskedés, mozgás komplex jelenléte nevelésünkben a személyiség egészére gyakorol pozitív hatást. Segít az érzelmek megélésében, az empátia és a tolerancia kialakulásában, az önbizalom, önértékelés erősítésében. Türelemre és kitartásra nevel, tartást ad és segít eligazodni a világban. Lehetőséget ad az önkifejezésre, a képzelet szárnyalására, erkölcsi értéket közvetít.

Ezeket a "kincseket" adjuk útravalóul a gyermekeinknek és bízunk benne, hogy mindig velük lesznek, amikor szükségük lesz rá.

Albertfalvai Óvoda Ezüstfenyő épület

Micimackó csoport

3-7 évesek

Jakabné Szabó Gyöngyi óvó néni

Révész Katalin pedagógiai asszisztens

Pásztor Edith Katalin dadus néni

A Micimackó csoport vegyes, kis létszámú, családias, szeretetteljes, jó hangulatú közegben működik, higiénikus és esztétikus környezetben. Csoportunkba asztmás, felső légúti beteg illetve ételallergiás gyermekek járnak, így az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeket az egészségük megóvása és fenntartása érdekében.Az óvoda sószobáját hetente több alkalommal, játékos tevékenység keretében vesszük igénybe. Gyermekeink nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődését, megismerő vágyának, kíváncsiságának sokoldalú kielégítését, változatos, sokszínű tevékenységek, programok segítségével támogatjuk. A 3-7 éves gyermek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával, a kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének kibontakoztatására, támogatására törekszünk, elősegítve az iskolai közösségbe való beilleszkedést.

Katica csoport

3-7 évesek

Földesi Gabriella óvó néni

Ludasi Mónika óvó néni

Oláh Attiláné dadus néni

Csoportunk összetételére jellemző a vegyes korosztály. Az évről évre iskolába készülő gyermekek helyére új gyerekek érkeznek. Ez pozitívan befolyásolja a szocializáció folyamatát, a társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát, az egymás közötti kommunikációt. A nagyok szívesen, szeretetteljesen fogadják a kicsiket, aktívan részt vesznek a beszoktatásban. Csoportunkba asztmás, felső légúti beteg illetve ételallergiás gyermekek járnak, így az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeket az egészségük megóvása és fenntartása érdekében.A nyelvi, kommunikációs játékokkal a gyermekeink játékosan, élményekbe és tapasztalatokba ágyazva ismerik meg anyanyelvüket. Az anyanyelvi játékok segítségével fejlesztjük a beszédpercepciót, a beszédmegértést és a beszédprodukciót, valamint elősegítjük az ösztönös nyelvi ismeretek rendszerezését és tudatos alkalmazását. A legfőbb motiváló erő a mozgás. Mindennap mozgásos játékot szervezünk, amely szoros összefüggésben van a beszéddel, énekléssel, mondókázással, hiszen a gyermekdalokat, mondókákat is játékkal együtt adjuk át óvodásainknak. Szeretetteljes, barátságos, biztonságot nyújtó, támogató légkört biztosítunk gyermekeink számára, melyben lehetőségük nyílik a szabad játékra, alkotókedvük, kreativitásuk kibontakoztatására.

Süni csoport

3-6 évesek

Nagy-Tóth Klára óvó néni

Szabó Mónika Katalin óvó néni

Kemény Gizella pedagógiai asszisztens

Dr. Buncsákné Mizser Judit dadus néni

Intézményünkben arra törekszünk, hogy a gyermekek mindennapi tevékenysége változatos, színes, élményekben gazdag legyen. A Süni csoportban különösen fontosnak tartjuk ezeket a gondolatokat.Két fő kiemelt sajátosságunk van:A gyermekek érzelmére épülő kapcsolat teremtő képessége, önmaguk és mások elfogadása fejlődik a Tobozmesék nevű drámapedagógia alkalmaink során. Mindezt összekapcsoljuk az anyanyelvi neveléssel, mesékkel, mozgás művészeti elemeivel.A környezeti nevelés során a gyermekek természetes kíváncsiságára építünk, a gyermekek észrevétlenül ismerkednek az őket körülvevő világgal, közvetlen tapasztalatokat szereznek az állat és növénygondozásról, saját madárbarát kiskertünkben tett szorgos munka kapcsán, és a csoportunkban található görög teknős felelős állattartása által. A sok séta, kirándulás a tágabb természeti világot is elénk tárja. ZOO programunk, külső szakemberek segítségével ad lehetőséget ennek a csodálatos világnak részletesebb megismeréséhez.Környezeti nevelésünk szerves részét képezi a művészeti nevelésnek. Élményrajzok, mozgások utánzása, anyanyelvi játékok, mesék, versek a természetről a mindennapi munkánk szerves részét képezik.

Méhecske csoport

4-5 évesek

Siposné Bödey Erzsébet óvó néni

Vadné Nemes Ágnes óvó néni

Böhmné Lőwinger Éva pedagógiai asszisztens

Drozdik Péterné dadus néni

A Méhecske csoportból mindig vidám zümmögés, önfeledt tevékenykedés hangja hallatszik. Nem csoda, hiszen a játék mindenek felett elsőbbséget élvez és ebbe csepegtetjük az érdekes, izgalmas közös élményeket. Pl. az ünnepekhez kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal való ismerkedést. Vannak ezek között olyanok, amelyeket a mai napig ünneplünk a családban, és vannak, amelyekkel az óvoda keretein belül találkoznak gyermekeink és kincsként őrizhetik, erősítve identitásukat. És a mesék! Minden napunkat átszövi a mese varázslata! A mesehallgatás igazi felhőtlen örömforrás, ajándék. Olyan alkalom, amikor együtt nevetünk, együtt sírunk a mesehősökkel. Minden egyes mese hozzátesz valamit a gyermekek személyiségének fejlődéséhez. És ez a nevelésünk célja!

Mókus csoport

3-4 évesek

Náhol Ágnes óvó néni

Tókos-György Orsolya Katalin dadus néni

Hogy milyen is a Mókus csoport, mi jellemző ránk?  A gyerekeket már a kezdetektől fogva az egymás iránti elfogadásra és tiszteletre neveljük. Emellett fontos számunkra, hogy egy szeretetteljes, támogató légkört alakítsunk ki, amivel megkönnyítjük a gyerekek minden napjait, beilleszkedését. Célunk, hogy a családokkal a kapcsolat harmonikus és bizalmas legyen. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra, mozgásra, friss levegőn tartózkodásra és komplex lehetőségeket kínálunk, hogy a gyerekek bővíthessék tapasztalataikat. Mit jelent számunkra a művészeti nevelés? Egy szerte ágazó utat, amin a gyerekek látásmódját és gondolatait szeretnénk végig kísérni. Ezen az ösvényen felfedezzük a mesék titokzatos világát (bábozás, árnyjáték, papírszínház), a különböző - új technikákkal gazdagított - vizuális eszköztárat, a mozgás megannyi formáját történetekbe ágyazva (mese torna), a környezetünk csodáit kirándulásokkal és az egymás iránti empátiát (érzékenyítés projekt). Leendő csoportunkba bevezetésre kerül majd a Nyugi-ovi program is. Mindenekfelett pedig a játékba ágyazott tapasztalás, tanulás elvét valljuk, aminek segítségével a gyerekek folyamatos fejlődésre képesek.

Tulipán csoport

6-7 évesek

Bornemissza Viktória óvó néni

Kasikné Nyika Ildikó dadus néni

A művészeti nevelés áthatja a tevékenységeinket. Szeretnénk megláttatni és meghallatni a szépet és megadni a rácsodálkozás érzésének örömét. Arra törekszünk, hogy életünknek minél nagyobb részében legyen jelen a művészet, tartalomként és közvetítő eszközként egyaránt, melyben a gyermekek képzeletét, fantáziáját kibontakoztathatjuk, alkotó kedvüket serkenthetjük.Mindennapi tevékenységeinket a gyerekekkel való szeretetkapcsolatra építjük.Meleg szívvel fogadunk, megértünk és bátorítunk, és úgy segítjük a gyerekeket, hogy hasznos célra irányuljon a figyelmük. A Nyugi Ovi program bevezetésével tovább segítettük gyermekeinket az egymással való szeretetteljes kapcsolat kialakításában. Középső csoporttól indul a Sakkpalota program, amelynek sajátos szimbólumrendszerével egy sor tárolt információt mozgósítunk és kombinálunk össze, fejlesztve a gyerekek koncentrációját, kreatív gondolkodását és kitartását. Szeretnénk, hogy olyan tudást és útravalót adjunk a kezükbe, ami később majd segíti őket az életben való boldogulásban.

Piros alma csoport

5-6 évesek

Horváthné Szabó Éva óvó néni

Grozdits Ildikó óvó néni

Trestyén Annamária dadus néni

Tevékeny mindennapjainkat átszövi a rengeteg mese és vershallgatás, bábozás, szabad játék, alkotás, melyek lehetőséget biztosítanak az ismeretszerzésre, a gyermekek képességeinek saját ütemű fejlődésére és kreativitásuk, társas kapcsolatuk kibontakoztatására.Csoportunk életében fontos szerepet kap a szabad mozgás és a zenei nevelés, zenebefogadás Kokas Klára pedagógiai módszerének alkalmazásával. Lényege abban rejlik, hogy a komolyzene befogadása a gyermekek esetében, a szabad mozgás, az alkotó cselekvés által indítható el igazán. A gyermekek életkori sajátosságaiból eredő mozgásenergiát használja fel a zene aktív megéléséhez. “A gyermek a felnőtt segítségével indul felfedező útra a tudományban és a művészetben, de a felnőtt nem fedezheti fel a gyermek helyett sem egyiket, semmásikat, hiszen elveszi a gyermektől a legszebbiket, a felfedezés szenzációját” /Kokas Klára/

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA